Didžiausias Europoje skardinių garažų gamintojas Susisiek su mumis darbo laiku 8:00 – 17:00 +370 647 13430 office@bomstal.com

ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Bendrosios sąlygos

 • Tvarka – ši bomstal.pl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų tvarka, kurioje yra apibrėžiamos Paslaugų teikėjo per tinklapį www.bomstal.pl Klientams teikiamų elektroninių paslaugų sąlygos.

 • Klientas – subjektas, su Paslaugų teikėju sudarantis Paslaugų teikimo sutartį, tačiau tik tuo atveju, jei jis turi visišką veiksnumą arba teisės aktais nustatytais atvejais - dalinį veiksnumą, yra juridinis asmuo arba organizacinis vienetas.

 • Vartotojas - Klientas, kuris yra fizinis asmuo, sudarantis Sutartį, kuri nėra tiesiogiai susijusi su jo vykdoma ūkine ar profesine veikla.

 • Paslaugų teikėjas - Stanisław Bąbel F.P.U.H. BOMSTAL, Ščyžyc 64 34-623 Jodlovnik, el.p. adresas: kontakt@bomstal.pl, tel.: 48 507 510 833, numeriu NIP 7371008241 įtrauktas į Centrinį apskaitos ir ūkinės veiklos informacijos registrą, REGON 490683870. Jis kartu yra ir paslaugų teikėjas, ir administratorius, ir Parduotuvės savininkas.

 • Parduotuvė – interneto parduotuvė, kurią Paslaugų teikėjas administruoja lenkų kalba, jos URL adresas yra www.bomstal.pl. Paslaugų teikėjas teikia Klientams Elektronines paslaugas, įskaitant Gamybą.

 • Elektroninė paslauga - Paslaugų teikėjo pagal šalių sudarytą sutartį Klientui teikiama paslauga. Paslauga teikiama per Parduotuvę, sutartis sudaroma per sutarčių sudarymo per atstumą sistemą be fizinio šalių dalyvavimo.

 • Gamyba - Paslaugų teikėjo Klientui teikiama Elektroninė paslauga, t.y. užsakyme nurodytų Produktų, laikomų kūriniais, pagaminimas ir perdavimas Kliento nuosavybei.

 • Sutartis - Paslaugų teikėjo Klientui teikiamos Elektroninės paslaugos sutartis.

 • Paslaugų teikėjo kontaktiniai duomenys - Paslaugų teikėjo duomenys, kuriuos naudodamas Klientas gali su juo susisiekti: Stanisław Bąbel F.P.U.H. BOMSTAL, Ščyžyc 64 34-623 Jodlovnik, el.p. adresas: kontakt@bomstal.pl, tel.: 48 507 510 833.

 • Kliento kontaktiniai duomenys - Kliento duomenys, kuriuos naudodamas Paslaugų teikėjas gali su juo susisiekti: adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

 • Produktai – metalo konstrukcijos, elementai ir gaminiai, visų pirma skardiniai garažai, garažų stiprinamosios konstrukcijos, narvai šunims, sandėliuojamų prekių stogai, atverčiamieji vartai, profiliai, loviniai profiliai ir kampuočiai.

 • Pristatymas – Produktų pristatymas Klientui į jo nurodytą vietą ir jų įrengimas. Pristatymą ir įrengimą vykdo Paslaugų teikėjas.

 • Darbo dienos – laikotarpis nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus pagal įstatymus nuo darbo laisvas dienas.

§1 Bendrosios sutarties sąlygos

 • Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str. 1 d. 1 punktu, tvirtina tvarką, kuri yra skelbiama Parduotuvės adresu www.bomstal.pl.

 • Paslaugų teikėjas teikia Elektronines paslaugas vadovaudamasis tvarka ir galiojančiais teisės aktais.

 • Paslaugų teikėjas paskelbė šią tvarką Parduotuvės interneto svetainėje.

 • Klientai bet kuriuo laiku gali susipažinti su tvarka, atsisiųsti, atspausdinti arba įrašyti ją į informacijos laikmeną.

 • Parduotuvės interneto svetainėje paskelbti duomenys nėra Paslaugų teikėjo pasiūlymas Civilinio kodekso prasme. Nurodyta informacija laikytina tik Klientams adresuotu kvietimu siūlyti sudaryti Gamybos sutartis.

 • Parduotuvės interneto svetainėje Elektroninės paslaugos teikiamos 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

 • Norėdamas naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Klientas privalo turėti kompiuterinį prietaisą su prieiga prie interneto, teisingai konfigūruotą interneto naršyklę (naujausią ar senesnės versijos): Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari arba Opera, taip pat veikiantį ir teisingai konfigūruotą elektroninį paštą.

 • Parduotuve naudojamasi susipažinus su jos turiniu.

§2 Nemokamų Elektroninių paslaugų teikimas

 • Paslaugų teikėjas teikia Klientams šias nemokamas Elektronines paslaugas:

 • Suteikia kontaktinę formą,

 • Suteikia užsakymo formą kartu su sąrankos priemonėmis,

 • Suteikia paraiškos dėl kredito formą,

 • Suteikia Produkto paieškos aikštelę.

 • Sutartis dėl kontaktinės formos suteikimo paslaugos yra sudaroma ribotam laikui – nuo kontaktinės formos naudojimo pradžios iki pabaigos arba Klientui nutraukus naudojimąsi ja. Šios sutarties dalykas yra Parduotuvės interneto svetainėje esančios kontaktinės formos suteikimas siekiant išsiųsti žinutę Paslaugų teikėjui.

 • Sutartis dėl užsakymo formos kartu su sąrankos priemonėmis suteikimo paslaugos yra sudaroma ribotam laikui - nuo užsakymo formos naudojimo pradžios iki užsakymo pateikimo arba Klientui nutraukus užsakymo procedūrą. Šios sutarties dalykas yra Parduotuvės interneto svetainėje esančios užsakymo formos kartu su sąrankos priemonėmis suteikimas siekiant pateikti užsakymą Paslaugų teikėjui.

 • Sutartis dėl paraiškos dėl kredito formos suteikimo paslaugos yra sudaroma ribotam laikui - nuo paraiškos dėl kredito formos naudojimo pradžios iki pabaigos arba Klientui nutraukus šią procedūrą. Šios sutarties dalykas yra Parduotuvės interneto svetainėje esančios paraiškos dėl kredito formos suteikimas siekiant pateikti Paslaugų teikėjui prašymą suteikti kreditą paslaugai apmokėti.

 • Sutartis dėl Produkto paieškos aikštelės suteikimo paslaugos yra sudaroma ribotam laikui - nuo Produkto paieškos aikštelės naudojimo pradžios iki pabaigos arba Klientui nutraukus šią procedūrą. Šios sutarties dalykas yra Parduotuvės interneto svetainėje esančios Produkto pavyzdžio paieškos aikštelės suteikimas siekiant surasti atitinkamą Produkto pavyzdį.

 • Sutartį dėl nemokamos elektroninės paslaugos suteikimo gali nutraukti Klientas arba Paslaugų teikėjas nenurodant priežasties ir bet kuriuo laiku. Tam naudojamos Tvarkoje nurodytos funkcijos arba sutartis nutraukiama Kliento arba Paslaugų teikėjo nurodytu adresu išsiunčiant el. laišką.

§3 Užsakymai

 • Produktus galima užsakyti Parduotuvės interneto svetainėje 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Produktai užsakomi užpildant užsakymo formą, užsakant naudojamos sąrankos priemonės, kurios suteikia galimybę priderinti Produktą prie individualių poreikių dėl, pavyzdžiui, medžiagos, dalies, spalvos ar rūšies.

Pritaikius Produktą ir pasirinkus pristatymo vietą (vaivadiją), Produkto popuslapyje Klientas pradeda veiksmus, reikalingus užsakymui įvykdyti.

 • Pateikdamas užsakymą, Klientas nurodo:

 • Atsiskaitymo informaciją,

 • informaciją apie Kliento nurodytą pristatymo (ir įrengimo) vietą,

 • atsiskaitymo būdą.

 • Prieš užsakymo patvirtinimą Klientas ekrane pamatys bendrą sumą už užsakymą, kartu su mokesčiais ir kitomis įmokomis, įskaitant pristatymo ir apmokėjimo išlaidas.

 • Užsakymas tvirtinamas paspaudus ant užsakymo formoje esančio laukelio „Užsakymas – sumokėti privaloma“. Paspaudus bus laikoma, kad Klientas pasiūlė Paslaugų teikėjui sudaryti užsakyme nurodytų Produktų gamybos sutartį.

 • Prieš išsiųsdamas užsakymo formą, Klientas, paspaudęs ant atitinkamo laukelio, turi patvirtinti, kad susipažino su Tvarka ir sutinka su jos sąlygomis.

 • Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneš Klientui apie tai, kad nėra galimybių įvykdyti užsakymą – tuo atveju, jei tai iš tikrųjų neįmanoma. Apie tai pranešama telefonu arba elektroniniu būdu – naudojant Kliento kontaktinius duomenis. Informuojama apie toliau nurodytus užsakymo pakeitimo būdus:

 • Buvo anuliuota užsakymo dalis, kurios neįmanoma įvykdyti. Dėl dalinio anuliavimo užsakymo kaina yra perskaičiuojama.

 • Pristatytini Produktai buvo padalyti į tuos, kuriuos įmanoma pristatyti, ir tuos, kurie bus pristatyti vėliau. Dėl šio padalijimo užsakymo kaina nėra perskaičiuojama.

 • Buvo anuliuotas visas užsakymas. Dėl visiško užsakymo anuliavimo užsakymo kaina irgi yra anuliuojama.

 • Užsakymo priėmimą Paslaugų teikėjas tvirtina išsiųsdamas Kliento nurodytu adresu el. laišką. Jei užsakymo priėmimas bus patvirtintas, bus laikoma, kad Paslaugų teikėjas priėmė Kliento pasiūlymą sudaryti Gamybos sutartį.

§4 Gamyba

 • Paslaugų teikėjas teikia Klientams Produktų gamybos paslaugas. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagaminti užsakyme nurodytus Produktus, kurie laikomi kūriniais, juos pristatyti ir suteikti Klientui nuosavybės teises į juos. Klientas savo ruožtu sutartimi įsipareigoja atsiskaityti už tai.

 • Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę vykdyti reklamines kampanijas, kurių metu bus mažinama Produkto kaina, pavyzdžiui, suteikiant nuolaidas – iki tam tikros datos arba iki baigsis Produktų atsargos.

 • Sudarydamas Gamybos sutartį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pristatyti Klientui defektų neturinčius Produktus ir tinkamai juos įrengti.

 • Sudarydamas Gamybos sutartį, kurios dalykas yra skardinis garažas arba sandėliuojamų prekių stogas, Klientas įsipareigoja paruošti vietą pagal specifikaciją, kurią galima rasti Parduotuvės interneto svetainėje URL adresu http://www.bomstal.pl/jak-przygotowac-podloze.html.

 • Gamybos sutartis laikoma sudaryta tuomet, kai Paslaugų teikėjas patvirtins, kad priėmė Kliento pateiktą užsakymą.

 • Produktai išduodami nedelsiant, dažniausiai per 21 darbo dieną.

 • Produktų išdavimo terminas gali pasikeisti, jei Klientas patikslins užsakymą.

 • Produktų išdavimas – tai Paslaugų teikėjo vykdomas jų pristatymas ir įrengimas.

 • Produktai išduodami tik Klientui sumokėjus už juos.

 • Paslaugų teikėjas praneša apie pradedamą Produkto pristatymą išsiųsdamas informaciją el.p. adresu, Kliento nurodytu užsakymo pateikimo metu, arba telefonu – vėliausiai dieną prieš Pristatymo dieną.

 • Sutartu pristatymo terminu Klientas įsipareigoja suteikti vietą Produktui pristatyti ir atsiimti.

 • Pristatytą Produktą Klientas, kuris nėra Vartotojas, turi patikrinti jo pristatymo dieną.

§5 Atsiskaitymas

 • Už Gamybą mokėtina suma yra nustatoma pagal kainoraštį, esantį Paslaugų teikėjo interneto svetainėje Produkto užsakymo momentu. Parduotuvės interneto svetainėje nurodytos kainos yra bruto kainos, nurodytos Lenkijos zlotais. Į kainą yra įskaičiuotas PVM, bet neįskaičiuota įmoka už pasirinktą mokėjimo būdą.

 • Pavedimo išlaidas dengia Klientas. Produkto pristatymo išlaidos yra įskaičiuotos į atitinkamo Produkto kainą.

 • Į bendrąją užsakymo kainą, rodomą Produkto popuslapyje prieš užsakymo pateikimą ir po Produktų pristatymo vietos ir mokėjimo būdo pasirinkimo yra įskaičiuota užsakytų Produktų kaina, mokesčiai, kitos įmokos, visų pirma pristatymo, įrengimo ir sandorio išlaidos. Bendroji užsakymo kaina galioja tiek Paslaugų teikėjui, tiek Klientui.

 • Parduotuvėje galima atsiskaityti už Gamybos paslaugas toliau nurodytais būdais:

 • Grynaisiais pinigais pristačius Produktą,

 • išsimokėtinai.

 • Jei Klientas nori pirkti išsimokėtinai, pateikęs užsakymą jis turi pateikti paraiškos dėl kredito formą, esančią Parduotuvės interneto svetainėje URL adresu https://www.bomstal.pl/kredyt.phpw. Atlikęs šiuos veiksmus, Klientas gaus kreditingumo simuliaciją ir įvertinimą.

 • Mokėjimo terminas – tai Produkto įrengimo terminas.

 • Sąskaita arba PVM sąskaita faktūra už Gamybos paslaugą bus pridėtos prie išduodamų Produktų.

 • Paslaugų teikėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo priežasties atsiradimo dienos, grąžina pinigus, jei:

 • Vartotojas nutraukia Sutartį,

 • Klientas anuliuoja apmokėtą užsakymą arba jo dalį,

 • Paslaugų teikėjas visiškai arba iš dalies atsižvelgs į skundą, pateiktą garantiniu laikotarpiu. Šiam punktui taikomi šioje srityje galiojantys teisės aktai.

 • Pinigai grąžinami tokiu pat būdu, kokiu pasinaudojo Klientas mokėdamas už užsakymą – nebent Klientas sutiks, kad pinigai jam būtų grąžinti kitu būdu, dėl kurio jis nepatirs papildomų išlaidų.

 • Paslaugų teikėjas neprivalo grąžinti Klientui papildomų išlaidų, jo patirtų dėl Produktų pristatymo, jei Klientas pasirinko kitą Produktų pristatymo būdą, o ne įprastą, pigiausią pristatymo būdą, kurį siūlo Paslaugų teikėjas.

§6 Skundai ir garantijos

 • Skundus galima pateikti rašytine forma, išsiunčiant tradicinį laišką adresu, kurį nurodė Paslaugų teikėjas. Skundas pateikiamas užpildant formą, kuri yra Tvarkos priedas, skelbiamas Parduotuvės interneto svetainėje. Formą galima taip pat rasti čia.

 • Skunde būtina aprašyti problemą ir nurodyti Kliento identifikacinius duomenis.

 • Paslaugų teikėjas nagrinėja skundus per 14 dienų nuo jų pateikimo. Skunde rekomenduojama nurodyti Kliento kontaktus, kuriais Paslaugų teikėjas atsiųs atsakymą į skundą ir kurie bus naudojami su šiuo klausimu susijusiai korespondencijai siųsti.

 • Jei skundžiamas Produktas, Klientas turėtų pateikti jį Paslaugų teikėjui toje vietoje, kurioje yra Produktas.

 • Skundus galima pateikti pagal garantiją už ydingus Produktus, nurodytus Gamybos ir kitų Elektroninių paslaugų sutartyse.

 • Jei Produktas turi defektų, Klientas gali reikalauti pakeisti tokį Produktą kitu, neturinčiu defektų, arba pašalinti defektus. Paslaugų teikėjas privalo pakeisti tokį Produktą kitu, neturinčiu defektų, arba pašalinti defektus per protingą terminą, nesukeldamas Klientui per didelių nepatogumų.

 • Paslaugų teikėjas gali atsisakyti tenkinti Kliento reikalavimus, jei ydingo Produkto taisymas pagal Sutartį Kliento pasirinktu būdu yra neįmanomas arba, palyginus su kitu jo pataisymo būdu, yra pernelyg brangus.

 • Jei Klientas nėra Vartotojas, Paslaugų teikėjas gali atsisakyti pakeisti tokį Produktą kitu, neturinčiu defektų, arba pašalinti defektus taip pat tuomet, jei reikalavimo patenkinimas viršys Produkto kainą.

 • Jei Produktas turi defektą, Klientas gali prašyti sumažinti kainą arba nutraukti Sutartį – nebent Paslaugų teikėjas nedelsdamas ir nesukeldamas Klientui per didelių nepatogumų pakeis tokį Produktą kitu, neturinčiu defektų, arba pašalins defektą. Šis apribojimas netaikomas, jei Produktas Paslaugų teikėjo jau buvo keičiamas arba taisomas arba Paslaugų teikėjas nesutiko keisti Produktą kitu, neturinčiu defektų, arba pašalinti defektą. Klientas negali nutraukti Sutarties, jei defektas nėra didelis.

 • Vietoje Paslaugų teikėjo pasiūlyto defekto pašalinimo Vartotojas gali reikalauti pakeisti tokį Produktą kitu, neturinčiu defekto, arba vietoje Produkto pakeitimo gali reikalauti pašalinti defektą – nebent Kliento pasirinktas Produkto sutvarkymo iki jis atitiks Sutarties sąlygas būdas yra neįmanomas arba tam reikėtų nepalyginamai daugiau išlaidų nei taikant Paslaugų teikėjo pasiūlytą būdą. Vertinant per dideles išlaidas, atsižvelgiama į Produkto be defektų vertę, nustatyto defekto pobūdį ir reikšmę, taip pat atsižvelgiama į nepatogumus, kuriuos Vartotojui galėtų sukelti kitas reikalavimo patenkinimo būdas.

 • Turi būti išlaikyta tokia sumažintos kainos, nurodytos 9 ir 10 punktuose, ir Sutartyje nurodytos kainos proporcija, kokia yra proporcija tarp ydingo Produkto vertės ir Produkto be defektų vertės.

 • Jei ydingas Produktas buvo įrengtas, Klientas gali reikalauti, kad Paslaugų teikėjas išmontuotų ir iš naujo įrengtų Produktą be defektų arba Produktą, kurio defektai buvo pašalinti. Paslaugų teikėjas gali atsisakyti išmontuoti ir iš naujo įrengti Produktą, jei išlaidos šiems darbams viršija Produkto kainą.

 • Jei Klientas yra Vartotojas, jis gali reikalauti, kad Paslaugų teikėjas išmontuotų ir iš naujo įrengtų Produktą, tačiau jis privalo padengti dalį dėl to patirtų išlaidų, kurios viršys Produkto kainą; arba jis gali reikalauti, kad Paslaugų teikėjas padengtų išlaidų išmontavimui ir įrengimui dalį – iki bus pasiektas Produkto kainos suma.

 • Vartotojas gali naudotis toliau nurodytais neteisminiais skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo būdais:

 • Prie Prekybos inspekcijos veikiančiam arbitražo teismui, nagrinėjančiam ginčus dėl vartotojų sutarčių, pateikti prašymą išspręsti ginčą, kilusį dėl Gamybos sutarties sudarymo,

 • Vaivadijos Prekybos inspekcijos inspektoriui pateikti prašymą pradėti tarpininkavimo procedūrą siekiant taikiai išspręsti Vartotojo ir Paslaugų teikėjo ginčą,

 • Pasinaudoti apskrities ar miesto vartotojų teisių inspektoriaus arba visuomeninės organizacijos, kurios vienas iš statutinių tikslų yra vartotojų apsauga, pagalba.

 • Paslaugų teikėjas gali suteikti Produktams garantiją. Tokiu atveju Klientas gali skųsti Produktą pagal garantiniame rašte nurodytą tvarką.

 • Nepriklausomai nuo garantinio rašto Klientas gali reikalauti atlyginti nuostolius dėl nustatytų fizinių trūkumų.

§7 Sutarties nutraukimas

 • Vartotojas gali, nenurodęs priežasties, per 14 dienų nutraukti Elektroninės paslaugos teikimo sutartį. Tokiu atveju būtina atsižvelgti į sutarties nutraukimo tvarkos, kuri yra Tvarkos priedas, nuostatus. Priedas skelbiamas Parduotuvės interneto svetainėje. Jį galima taip pat rasti čia.

 • Vartotojas negali nutraukti Gamybos sutarties:

 • jei Paslaugų teikėjas suteikė visą paslaugą aiškiai sutikus Vartotojui, kuris prieš pradėjus teikti paslaugą buvo informuotas apie tai, kad Paslaugų teikėjui suteikus paslaugą jis neteks teisės nutraukti Sutartį,

 • jei Produktas nėra iš anksto pagamintas, pagamintas pagal Vartotojo specifikaciją arba yra skirtas patenkinti jo individualus poreikius,

 • jei Produktai, kurie po pristatymo, dėl savo pobūdžio, yra neatskiriamai prijungiami prie kitų objektų.

 • Vartotojas gali nutraukti Sutartį, pareiškimą apie tai pateikdamas Paslaugų teikėjui. Pareiškimą galima pateikti naudojant formą, kuri yra šios Tvarkos priedas, skelbiamas Parduotuvės interneto svetainėje. Priedą galima taip pat rasti čia.

 • Elektroniniu būdu gavęs iš Vartotojo pareiškimą apie ketinimą nutraukti Gamybos sutartį, Paslaugų teikėjas nedelsdamas persiųs Klientui gavimo patvirtinimą.

 • Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią Vartotojas nutraukė Gamybos sutartį, jis privalo Paslaugų teikėjui pateikti Produktą toje vietoje, kurioje jis įrengtas.

 • Paslaugų teikėjas įsipareigoja atsiimti Produktą savo sąskaita, jei dėl jo pobūdžio jo negalima grąžinti siunčiant paštu.

 • Vartotojas atsako už Produkto vertės sumažėjimą dėl to, kad jis buvo naudojamas netinkamai atliekant perteklinius veiksmus, kurie viršija veiksmus, būtinus Produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 • Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad ji nebuvo sudaryta. Jei Vartotojas pateikė pareiškimą apie Sutarties nutraukimą prieš tai, kai Paslaugų teikėjas priėmė jo pasiūlymą, pasiūlymas netenka galios.

 • Informacija apie naudojimąsi teise nutraukti Sutartį yra nurodyta paaiškinime dėl Sutarties nutraukimo, kuris yra Tvarkos priedas, skelbiamas Parduotuvės interneto svetainėje. Priedą galima taip pat rasti čia.

§8 Papildomos sąlygos

 • Bet kokie prekės ženklai, grafikos elementai ir nuotraukos, skelbiamos Parduotuvės interneto svetainėje siekiant pristatyti Produktus, pagal autorines teises priklauso jų savininkams.

 • Parduotuvės interneto domenas, jos logotipai, pavadinimas ir Tvarka saugomi pagal autorines teises ir yra teisinės apsaugos dalykas.

 • Klientui buvo pranešta, kad draudžiama pateikti neteisėtą informaciją.

 • Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti pagrįstas pastangas, kad Parduotuvė veiktų tinkamai ir padėti spręsti su Parduotuvės veikimu susijusias technines problemas.

 • Paslaugų teikėjas neatsako už:

 • Netinkamą Parduotuvės veikimą ir dėl nenugalimos jėgos sutrikusį Elektroninių paslaugų teikimą Klientams, kurie nėra Vartotojai,

 • Netinkamą Parduotuvės veikimą ir dėl techninių priežasčių ar dėl subjektų, kuriems tarpininkaujant Parduotuvė teikia Elektronines paslaugas, sutrikusį Elektroninių paslaugų teikimą Klientams, kurie nėra Vartotojai,

 • Klientų, kurie nėra Vartotojai, negautą naudą,

 • Žalą, kilusią dėl to, kad Klientas pažeidė Tvarkos nuostatus.

§9 Baigiamosios sąlygos

 • Paslaugų teikėjas gali rinkti informaciją siekdamas ją saugoti Kliento prietaiso atmintyje, naudodamas slapukus.

 • Parduotuvės vartotojų asmeniniai duomenys bus tvarkomi gavus jų sutikimą arba jei tai būtina Sutarčiai vykdyti, jei konkretus asmuo yra sutartis šalis arba jei tai būtina atlikti veiksmus prieš Sutarties sudarymą to asmens, kurio duomenys tvarkomi, prašymu.

 • Asmeniniai duomenys renkami tam, kad Parduotuvė galėtų teikti paslaugas. Asmenys, kurių duomenis surinko Parduotuvė, turi teisę susipažinti su tais duomenimis, taisyti juos, pateikti rašytinį, argumentuotą prašymą nustoti juos tvarkyti, taip pat pareikšti protestą dėl to.

 • Asmeninių duomenų tvarkymo tvarka, privatumo politika ir slapukų naudojimo politika aptartos dokumente „Privatumo politika ir slapukų naudojimo politika“, kuris yra Tvarkos priedas, skelbiamas Parduotuvės interneto svetainėje. Priedą galima taip pat rasti čia.

 • Sudarydamas Elektroninės paslaugos teikimo sutartį, Klientas savo noru įgalioja Paslaugų teikėją siųsti Kliento nurodytais adresais informaciją, susijusią su Sutartimis ir jų vykdymu, taip pat, gavus atskirą sutikimą - komercinę informaciją.

 • Klientas, kuris nėra Vartotojas, privalo pranešti Paslaugų teikėjui apie kontaktinių duomenų pasikeitimą. Jei duomenys pasikeis, o jis apie tai nepraneš, paskutiniu Paslaugų teikėjo žinomu adresu išsiųsta korespondencija bus laikoma pristatyta.

 • Tvarka nesiekiama atimti ar apriboti Kliento, kuris kartu yra Vartotojas, teises, numatytas Lenkijoje galiojančiuose teisės aktuose.

 • Jei tvarkos nuostatai prieštarauja Lenkijoje galiojantiems teisės aktams, taikomi nurodytų teisės aktų nuostatai.

 • Šioje tvarkoje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lenkijoje galiojančiais teisės aktais.